Help Ukraine. Donate now!

Help Ukraine.
Donate now!

Wat ginn an der aktueller Situatioun an der Ukrain fir Hëllefe gebraucht?

Wärend zwou an enger hallwer Stonn hu méi wéi 15 Riedner aus de verschiddenste Vuen erkläert, wéi si d’Krichssituatioun an d’Flüchtlingswell erliewen.

Read More >>

LUkraine asbl is a registered non-profit organization (F 9931) that raises awareness about Ukraine in the EU and around the world and provides humanitarian aid to Ukraine.

Bank Transfer

Name: LUkraine ASBL
IBAN: LU28 0030 3148 6941 0000
BIC: BGLLLULL
Reference: Donation Ukraine