Help Ukraine. Donate now!

Help Ukraine.
Donate now!

Ukrainer hëllefen Ukrainer

Aus enger ASBL, déi sech virop ëm d’Zesummeliewen tëscht Lëtzebuerger an Ukrainer gekëmmert huet, gouf bannent puer Wochen eng kleng Hëllefsorganisatioun.

Déi benevole Mataarbechter organiséieren ewell Hëllefsconvoien, Sproochcoursen, Kanneraktivitéiten oder psychologesche Support fir geflüchte Landsleit.

Read More >>

LUkraine asbl is a registered non-profit organization (F 9931) that raises awareness about Ukraine in the EU and around the world and provides humanitarian aid to Ukraine.

Bank Transfer

Name: LUkraine ASBL
IBAN: LU28 0030 3148 6941 0000
BIC: BGLLLULL
Reference: Donation Ukraine